Một nghiên cứu cho thấy các cách thức đào tạo IT lâu nay là không hợp lý. Một chiến lược mới cho đào tạo IT đã được đưa ra.

Xem chi tiết >