SOLID là tên viết tắt của 5 nguyên tắc cơ bản giúp tạo ra kiến trúc phần mềm tốt. SOLID viết tắt của:

  • S: đại diện cho SRP (Single responsibility principle)
  • O: đại diện cho OCP (Open closed principle)
  • L: đại diện cho LSP (Liskov substitution principle)
  • I: đại diện cho ISP ( Interface segregation principle)
  • D: đại diện cho DIP ( Dependency inversion principle)

Hiểu rõ hơn về nguyên tắc SOLID và các ví dụ cụ thể, tham khảo các bài viết sau: