Một bài báo thảo luận về cách sử dụng các khái niệm trong ngôn ngữ lập trình để giảng dạy kĩ năng tư duy tổng quát cho tất cả mọi người. Ngôn ngữ lập trình không chỉ dành cho những chuyên gia lập trinh!

Xem chi tiết bài báo và tải pdf >