Dat là giao thức đồng bộ dữ liệu ngay cả khi các dữ liệu là rất lớn và thường xuyên thay đổi.

Chi tiết về dự án phát triển Dat >