Tri thức và niềm tin có thể được mã hoá trong một ngôn ngữ logic để từ đó có thể đưa ra những quyết định.

Tham khảo chi tiết nội dung, mã, minh hoạ >