Bài báo giới thiệu ngôn ngữ lập trình dùng cho việc xử lý các tài liệu Web gọi là WebL.

Xem chi tiết và tải pdf >