Một báo cáo về khuynh hướng công nghệ, nền tảng, ngôn ngữ lập trình, hệ điều hành, v.v. trong năm 2017.

Xem chi tiết báo cáo >