Nếu chúng ta đã từng học JavaScript – đã gắn liền với cách tư duy “cổ điển” của JavaScript – thì ngày nay, chúng ta cần phải học lại JavaScript – để thay đổi cách tư duy nhằm thích ứng với JavaScript hiện đại.

Một chia sẻ hữu ích qua bài viết “Modern JavaScript for Ancient Web Developers” để hiểu hơn về lý do tại sao chúng ta phải thay đổi và thay đổi ở khía cạnh này.