Khi lập trình website, một vấn đề gây khó khăn nhiều nhất là cây DOM. Chúng ta phải nắm vững cây DOM trên trang bạn đang làm việc, theo dõi nó, và biết rõ các trạng thái trước đó hay nói cách khác là ta phải luôn biết mình đang ở đâu trên cây DOM. Nhiều giải pháp được đưa ra nhằm giúp tiết kiệm công sức, thời gian, và hyperHTML là một giải pháp.

Xem chi tiết bài viết: hyperHTML: A Virtual DOM Alternative

Theo dõi quá trình phát triển hyperHTML trên GitHub