Thực thi Critical CSS (CSS Chuẩn) là phần cốt lõi trong phát triển web hiện đại.

Xem chi tiết bài viết: Implementing Critical CSS on your website