Cha đẻ của World Wide Web, Sir Tim Berners-Lee , đã có những chia sẻ về 3 khuynh hướng đang định hình thế giới web tương lai. 3 khuynh hướng hay thách thức gì được nêu ra?

  • Dữ liệu cá nhân đã không còn riêng tư và dễ dàng bị đánh cắp.
  • Thông tin sai lệch dễ dàng được phát tán trên diện rộng.
  • Là công cụ chính trị cho một nhóm thiểu số.

Xem chi tiết bài viết: Three challenges for the web, according to its inventor