Ngôn ngữ lập trình nào phổ biến nhất hiện nay? Theo nhà phát triển Douglas Crockford, tác giả cuốn sách nhập môn JavaScript kinh điển JavaScript: The Good Parts, là ngôn ngữ JavaScript (haha hiển nhiên rồi). Tuy nhiên, trong thời đại ngày nay, liệu những ngôn ngữ lập trình như JavaScript – những ngôn ngữ được xây dựng trên mô hình tuần tự của ngôn ngữ Fortran, có phù hợp hay không? Các ngôn ngữ lập trình thế hệ kế tiếp phải như thế nào?

Xem chi tiết bài viết về tầm nhìn của  Douglas Crockford về ngôn ngữ lập trình tương lai >