Bất cứ ai làm việc trong lĩnh vực lập trình hay học lập trình đều biết về null. Chúng ta chỉ biết rằng, null là một thảm hoạ cho các ứng dụng và chúng ta cũng đã biết hay học nhiều kĩ thuật tránh giá trị null trong lập trình như trả về 0 thay vì null, dùng NullObject hay Optional/Maybe, v.v… Tuy nhiên, nhìn một cách tiêu cực về null có phải là một cách tiếp cận hay cho những người lập trình? Tham khảo bài viết “Why We Should Love ‘null’ ” của ChristianNeumanns để có một cách nhìn đúng đắn và những giải pháp hiệu quả với null.