Joel Spolsky, CEO của stackoverflow.com, đã có bài phát biểu Developers are Writing the Script for the Future tại Slush nói về hiện tại và tương lai của phần mềm, về công việc của các nhà phát triển, và  định hướng cho nền công nghiệp phần mềm