Ngoại lệ và xử lý ngoại lệ là kiến thức rất quan trọng cần nắm vững cho mọi lập trình viên. Microsoft cung cấp một tập đa dạng các thư viện và nhiều kĩ thuật xử lý ngoại lệ cho nền tảng .NET. Hãy cùng đọc và suy ngẫm bài viết Why Exceptions should be Exceptional của Matt Warren để có một cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề xử lý ngoại lệ trong .NET. Bài viết này cũng đề cập đến các nguồn khác như ebooks, bài biết khác, v.v….