State Machine là một khái niệm cơ bản trong khoa học máy tính, là một công cụ toán học dùng để thiết kế thuật toán. Chuyên gia Scott Hanselman, với bài viết Stateless 3.0 – A State Machine library for .NET Core, đã giới thiệu một thư viện hỗ trợ tạo các state machine trong C#.