Một bài viết cho những ai học và phát triển ứng dụng trên nền tảng .NET của Microsoft.

Liên kết bài viết: blogs.msdn.microsoft.com