Khi một người bạn hỏi mình nên chọn các ngôn ngữ lập trình nào để học và chúng khác nhau thế nào, Rob Underwood đã viết một bài trên blog của mình, tiêu đề Code Syntax Compared, để thể hiện cách tính diện tích của một tam giác bằng 5 ngôn ngữ lập trình khác nhau như là một cách trả lời cho câu hỏi của người bạn. Cụ thể:Python:

#triangle.py
#run at command prompt with python triangle.py

def triangle_area(base, height):
 area = (1.0/2) * base * height
 return area

a1 = triangle_area(10, 2)
print a1

Ruby:

#triangle.rb 
#run at command prompt with ruby triangle.rb 
def triangle_area(base, height)    
    area = (1.0/2) * base * height    
    return area 
end 
a1 = triangle_area(10, 2) 
print a1


JavaScript:

// triangle.js
// run at command line with a program such as node – e.g., node triangle.js

function triangleArea(base, height) {
   var area = (½) * base * height;
   return area;
}

var a1 = triangleArea (10, 2);
console.log(a1);

PHP:

<?php
// triangle.php
// run at command prompt with php triangle.php

function triangle_area($base, $height)
   {
      $area = (½) * $base * $height;
      return $area;
   }
$a1 = triangle_area(10, 2);
print $a1;
print “n”;
?>

Java:

/** Triangle.java
Must be compiled first 
Run at command prompt javac Triangle.java
Then run java Triangle
**/

class Triangle {

public static double triangleArea(double base, double height)
      {
         /** Need 1.0 to get calculation to work right – indicates double **/
         double area = ((1.0/2) * base * height);
         return area;
      }

public static void main(String args[]) {
      double a1 = triangleArea(10.0, 2.0);
      System.out.println(a1 + “n”);
   }

}

Và tại một bài viết trên blog của mình, Alfred Thompson đã bổ sung thêm hai ngôn ngữ là C# và Visual Basic như sau:
C#:

Visual Basic:

A. Thompson cũng giới thiệu một bài báo của Erik Meijer và Peter Drayton giải thích khi nào và tại sao lại chọn một ngôn ngữ lập trình nào đó. Bài báo Static Typing Where Possible, Dynamic Typing When Needed: The End of the Cold War Between Programming Languages

Một so sánh thú vị không kém giữa C# và VB.NET được thể hiện tại đây

Ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay?