Ngôn ngữ PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL là hai công cụ phát triển website phổ biến nhất hiện nay. Một số nguồn học và tham khảo phổ biến và chuẩn:Các website học PHP & MySQL:

  1. php.net
  2. codeproject.com
  3. w3schools.com
  4. izwebz.com (tiếng Việt)

Tài liệu Tiếng Anh:

  1. PHP & MySQL Novice to Ninja
  2. PHP Master Write Cutting Edge Code
  3. PHP Solutions

Bộ bài giảng tiếng Việt nhập môn PHP & MySQL.