Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

HTML

Cấu trúc trang web HTML

Cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML như sau: Thẻ DOCTYPE <!DOCTYPE> phải được đặt đầu tiên trong HTML, nó đứng trước thẻ <html>. Khai báo <!DOCTYPE> không phải là 1 thẻ HTML, nó là chỉ dẫn cho... Continue Reading →

Thẻ HTML

Khái niệm về thẻ HTML Thẻ HTML Các thẻ (tags) dùng để báo cho  trình duyệt cách  thức trình bày văn bản trên màn hình hoặc dùng để chỉ một mối liên kết đến các trang khác, một  đoạn  chương... Continue Reading →

Tạo và thực thi trang web HTML

Một số quy ước đặt tên cho tập tin HTML Các trang web được tạo từ ngôn ngữ HTML (viết tắt của Hyper Text Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản); Nội dung HTML được soạn thảo... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: