Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Chuyên mục

ADO.NET

Demo: minh hoạ cách tạo ứng dụng với ADO.NET

Giới thiệu ứng dụng ADONETAPP_DEMO Phần Demo này sẽ minh hoạ cách tạo chương trình ADONETAPP_DEMO bằng ngôn ngữ Visual Basic (nếu dùng C# có thể dùng các công cụ chuyển đổi mã ). Khi ứng dụng bắt đầu, nó... Continue Reading →

Làm việc với các giao dịch (transactions)

Transaction là gì? Transaction là một nhóm các lệnh SQL được gói gọn trong một đơn vị không thể phân chia. Transaction thành công nếu nó committed (được cam kết – trong bối cảnh các giao dịch nên có thể... Continue Reading →

ADO.NET DisConnected Classes (serializing, deserializing, data binding)

Khi chúng ta đã tạo ra DataTable và DataSet (phần 1 & 2), chúng ta có thể muốn lưu dữ liệu đến một tập tin (XML hay nhị phân) nào đó và chúng ta cũng muốn đọc lại các dữ... Continue Reading →

ADO.NET DisConnected Classes (DataSet, DataRelation)

Ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu cách tạo một bảng dữ liệu với đối tượng DataTable, DataColumn và DataRow. Chúng ta cũng tìm hiểu cách thức để xem dữ liệu từ một DataTable nhờ đối tượng DataView. Trong... Continue Reading →

ADO.NET DisConnected Classes (DataTable, DataColumn, DataRow, DataView)

Hệ thống các lớp ADO.NET được chia thành hai dạng: các lớp kết nối (connected classes) và các lớp phi kết nối (disconnected classes) như hình dưới: Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu các lớp phi kết nối... Continue Reading →

ADO.NET Connected Classes (Phần 2: Đọc và ghi dữ liệu)

Để thực hiện các lệnh đến cơ sở dữ liệu, chúng ta cần mở một kết nối và một đối tượng để thực hiện lệnh (command object). Phần 1 chúng ta đã tìm hiểu cách mở một kết nối, trong phần... Continue Reading →

ADO.NET Connected Classes (Phần 1: Kết nối đến Data Store )

Thư viện ADO.NET chứa các lớp (trong namespace System.Data) dùng để trao đổi dữ liệu giữa các data stores (XML, databases,…) và các ứng dụng. Data stores rất đa dạng nên cần có các lớp trung gian để làm cầu... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: