Tính đa dạng thể hiện qua:

 • Chủng tộc đa dạng
 • Ngôn ngữ đa dạng
 • Các nền văn hoá đa dạng
 • Các xã hội đa dạng
 • Đa dạng về thể chất tuỳ vào di truyền, chủng tộc, lương thực, địa lý,…
 • Đa dạng tâm lý
 • Ý thức đa phương

Tính thống nhất sinh thành

Đa dạng chính là chứa đựng trong tính thống nhất của sự sống.

Tính thống nhất thể hiện ở các mặt:

 • Bản sắc chung của con người: thống nhất mang tính sinh thành, thống nhất của bộ não, thống nhất ngôn ngữ (dù ngôn ngữ đa dạng nhưng đều dựa trên nền tảng chung như âm thanh, phép phân tiết kép, danh từ, động từ,…), thống nhất về tình cảm (tình yêu, hận thù, tình bạn,…).
 • Tính thống nhất của con người trước cái chết: mọi người có cùng chung một thể nghiệm về cái chết, xem nó như một chủ đề lo âu, buồn thảm.
 • Tính thống nhất về văn hoá và xã hội học: mọi nền văn hoá đều có cùng một nền tảng (đều có âm nhạc, thơ, tôn giáo, nghi lễ, thờ cúng, kĩ thuật,..). Các xã hội tuy đa dạng nhưng có cùng những điểm chung như nhà nước, thành thị, phân công lao động, giai cấp,…
 • Nghịch lí to lớn
  Kho báu của nhân loại nằm trong tính đa dạng sáng tạo, nhưng nguồn gốc của tính sáng tạo lại nằm trong tính thống nhất sinh thành của nhân loại.

< Bản sắc nhân loại