Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

sqlite android

Lập trình cơ sở dữ liệu trong Android (Phần 2) – Content Provider

Content Provider trong Android Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu cách lưu trữ dữ liệu của một ứng dụng trong cơ sở dữ liệu SQLite. Trong trường hợp này, dữ liệu là “tài sản riêng” của ứng dụng... Continue Reading →

Lập trình cơ sở dữ liệu trong Android (Phần 1)

Hệ quản trị SQLite SQLite là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ giống các hệ khác như SQL Server, MySQL, Oracle, v.v. Các hệ quản trị như SQL Server, MySQL, Oracle, v.v. là các hệ xử lý... Continue Reading →

Vận hành bởi WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: