Khái niệm Các dịch vụ Android được thiết kế để thực thi các tác vụ có thời gian thực thi dài, như tải một tập tin từ Internet, nhưng không yêu cầu giao diện người dùng. Các dịch vụ Android... Continue Reading →