Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

Refactoring

Refactoring: Improving the Design of Existing Code (Phần 5)

Một trong những vấn đề quan trọng khi lập trình là sử dụng các biến tạm cục bộ một cách hiệu quả. Trong Phần 3 và Phần 4 chúng ta đã làm quen với hai kỹ thuật liên quan đến... Continue Reading →

Refactoring: Improving the Design of Existing Code (Phần 4)

Move Method Giả sử chúng ta có lớp Phanso chứa các thành phần của một phân số như sau (C#): Để hiển thị một phân số, chúng ta có thể viết mã như sau trong phương thức Main: Ở đây, chúng... Continue Reading →

Refactoring: Improving the Design of Existing Code (Phần 3)

Extract Method Một chương trình được hình thành bởi rất nhiều các phương thức (method) và đối tượng đầu tiên chúng ta cần tập trung là các phương thức chứa nhiều lệnh. Refactoring các phương thức chứa nhiều lệnh nghĩa... Continue Reading →

Refactoring: Improving the Design of Existing Code

Refactoring: Improving the Design of Existing Code (Phần 2)

Testing Trước khi bắt đầu Refactoring, chúng ta phải xây dựng những chương trình có thể kiểm tra và phát hiện các lỗi của chương trình một cách nhanh chóng và hiệu quả. Như vậy, có 3 bước cốt lõi... Continue Reading →

Refactoring: Improving the Design of Existing Code (Phần 1)

Giới thiệu Thế giới phần mềm luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt và những người gia nhập thế giới lập trình có một danh sách dài các việc cần làm để trở thành một nhà lập trình thực... Continue Reading →

Chạy bằng WordPress.com.

Up ↑

%d người thích bài này: