Trong bài trước (https://ngocminhtran.com/2019/07/20/tai-nguyen-resources-va-ket-buoc-du-lieu-data-binding-trong-xamarin-forms/ ) chúng ta đã làm quen với kết buộc dữ liệu và cũng đã tạo một ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu SQLite (https://ngocminhtran.com/2019/08/16/xamarin-forms-va-sqlite/ ). Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu chi... Continue Reading →