Khái niệm tiểu trình (thread) là một trong những khái niệm nền tảng giúp chúng ta hiểu được các dịch vụ Android (Android services) - là các tiến trình (processes) chạy ngầm và không có giao diện người dùng (xem... Continue Reading →