Form là thành phần không thể thiếu đối với một website. jQuery Mobile cung cấp hai cải tiến quan trọng cho các HTML Form: Thứ nhất, tất cả các form sẽ submit dữ liệu qua Ajax. Điều này có nghĩa... Continue Reading →