Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

github

Sử dụng Git và GitHub trong Visual Studio (từ 2017 trở lên)

Làm quen với Git và GitHub Tải và cài Git (https://git-scm.com/ ) Tạo tài khoản GitHub (https://github.com/ ) Học GitHub cơ bản https://guides.github.com/activities/hello-world/ Học Git cơ bản https://git-scm.com/docs/gittutorial Kết nối đến tài khoản GitHub từ Visual Studio Mở dự án... Continue Reading →

Sử dụng Git và GitHub trong Android Studio 3.X

Làm quen với Git và GitHub Tải và cài Git Tạo tài khoản GitHub Học GitHub cơ bản Học Git cơ bản Kết nối đến tài khoản GitHub từ Android Studio Mở ứng dụng cần chia sẻ File > Settings... Continue Reading →

New year, new GitHub: Announcing unlimited free private repos and unified Enterprise offering

Today we’re announcing two major updates to make GitHub more accessible to developers: unlimited free private repositories, and a simpler, unified Enterprise offering. Read more >

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: