Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

event handling android

Sự kiện và xử lý sự kiện touch (chạm) và multi-touch (đa chạm) trong Android

Hầu hết các thiết bị Android có màn hình dùng cảm ứng đa điểm (cuộc cách mạng từ iPhone). Với các màn hình cảm ứng đa điểm, người dùng sẽ tương tác với thiết bị Android thông qua thao tác... Continue Reading →

Sự kiện và xử lý sự kiện trong Android

Thiết kế giao diện và xử lý sự kiện trong Android Studio 3.6 (trở lên) https://youtu.be/la3j0Dm27Eg Android framework duy trì một hàng đợi chứa các sự kiện khi chúng xuất hiện. Để xử lý các sự kiện, Android dùng các... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: