Tìm

Trần Ngọc Minh Notes

Stay hungry, stay foolish!

Thẻ

event android

Phát hiện cử chỉ người dùng với lớp Android Gesture Detector

Cử chỉ (gesture) là các hoạt động tương tác giữa người dùng và màn hình thiết bị Android bao gồm các hoạt động chạm ngắn (tap), lướt các trang sách điện tử (swipe), phóng to hay thu nhỏ các hình... Continue Reading →

Sự kiện và xử lý sự kiện trong Android

Android framework duy trì một hàng đợi chứa các sự kiện khi chúng xuất hiện. Để xử lý các sự kiện, Android dùng các trình lắng nghe sự kiện (event listeners) để lắng nghe các sự kiện và dùng phương... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: