Các hộp thoại (dialog) Để tạo các hộp thoại trong jQuery Mobile, chúng ta dùng hai thuộc tính là data-rel và data-dialog. Thuộc tính data-rel được gán đến giá trị là dialog được thêm đến liên kết mà từ đó... Continue Reading →