Khái niệm quan trọng nhất của cuốn sách là Mindset. Mindset chẳng qua là 1 tập hợp các niềm tin tồn tại trong đầu óc chúng ta. Các niềm tin này có thể là tích cực hay tiêu cực về... Continue Reading →