Trong bài viết Nhập môn Kolin trong Android Studio 3.X (3.0 trở lên) chúng ta đã biết cách làm việc với ngôn ngữ Kotlin trong môi trường Android Studio 3.X. Phần tiếp theo cho bài viết này sẽ là các video tìm hiểu chi tiết hơn về ngôn ngữ Kotlin và cách sử dụng ngôn ngữ này để viết các ứng dụng Android trong môi trường Android Studio. Video sau đây là video đầu tiên trong các video này: