Một trong những thuật toán tối ưu quan trọng nhất trong Machine Learning là Logistic Regression. Cùng nhau tìm hiểu về Logistic Regression và những thuật toán liên quan như gradient ascent hay stochastic gradient ascent (một phiên bản cải tiến của gradient ascent).

Xem chi tiết >