Áp dụng lý thuyết xác suất để dự đoán kết quả trong Machine Learning.

Xem chi tiết >