Thuật toán k-Nearest Neighbors là một trong những thuật toán cơ bản nhất trong Machine Learning. Tôi đã viết một bài giới thiệu về thuật toán, cách lập trình thuật toán dùng Python, và cách kiểm tra thuật toán với một vài dữ liệu đơn giản.

Xem chi tiết >