Refactoring là cách cải thiện code có sẵn để đạt được sự tối ưu mà không thay đổi input và output. Cách học hiệu quả là thông qua các ví dụ.

Xem ví dụ về refactoring tại đây >