Fanthom là một ngôn ngữ dùng để trích xuất ngữ nghĩa từ nội dung của các trang web.

Xem chi tiết bài viết >