Visual Basic (gọi tắt là VB.NET) là ngôn ngữ lập trình phát triển trên nền tảng .NET của Microsoft, là một trong những ngôn ngôn ngữ mạnh mẽ và phổ biến nhất hiện nay trong phát triển ứng dụng.Các website học VB.NET hay nhất:

  1. msdn.microsoft.com
  2. codeproject.com
  3. tutorialspoint.com
  4. codeguru.com

Tài liệu Tiếng Anh học VB.NET chuẩn:

  1. Beginning Visual Basic
  2. Visual Basic Step by Step

Bộ bài giảng (tiếng Việt) nhập môn Visual Basic.